Πυροσβεστήρας στο ΙΧ

Posted by periklis 01/02/2016 0 Comment(s) Νέα Πυρασφάλειας,

Τι πυροσβεστήρα πρέπει να έχω

για να είμαι ασφαλής και να αποφύγω το πρόστιμο  .

 • Πολλές φόρες  δεν είναι κατανοητό τι πυροσβεστήρα χρειαζόμαστε, διότι στην νομοθεσία αναφέρονται με βάση την κατασβεστική ικανότητά τους   (και  όχι με τα κιλά τους  1kg 2kg,6kg,  όπως έχουμε συνήθισεi).  
 • Οι πυροσβεστήρες  διακρίνονται  σε τρία είδη  ανάλογα με το όχημα .
 • Σύμφωνα με τη νομοθεσία υποχρεούνται όλα τα οχήματα να έχουν πυροσβεστήρα αλλιώς επιβάλλεται πρόστιμο.

 

Υπάρχουν  3 διαφορετικές κατηγορίες πυροσβεστήρων ανάλογα με το όχημα.

 

Την  πρώτη κατηγορία (Πυροσβεστήρες Τύπου 1)  πρέπει να έχουν  όλα τα ΙΧ αυτοκίνητα που οδηγούμε στη καθημερινότητα μας και δεν είναι φορτηγά.

Στα linκ θα δείτε φωτογραφίες και τιμές

Πυροσβεστήρες Τύπου 1:

Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως κατάλληλοι για κατηγορίες πυρκαγιάς A, B, C και για ηλεκτρικό ρεύμα τάσης έως 1000 V, με ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 8Α, 34Β, C . 

Παράδειγμα στα ling

http://www.knox.gr/index.php?route=product/product&product_id=275

 

http://www.knox.gr/index.php?route=product/product&path=170_173_174&product_id=277

 

 

Κατηγορία οχήματος

 • Κατηγορία L5e (Τρίκυκλα οχήματα) εξοπλισμέ­να με κινητήρα άνω των 50 cm2 εάν είναι εσωτε­ρικής καύσεως, ή/και μέγιστη ταχύτητα εκ κατα­σκευής άνω των 45km/h

 

 • Κατηγορία Μ1 (Οχήματα με κινητήρα με τουλάχι­στον 4 τροχούς, για τη μεταφορά προσώπων, που περιλαμβάνουν το πολύ οκτώ θέσεις καθημένων, πέραν του καθίσματος του οδηγού)

 

 • Κατηγορία Ν 1 (Οχήματα με κινητήρα με τουλάχι­στον 4 τροχούς, για τη μεταφορά εμπορευμάτων, με μέγιστη μάζα που δεν υπερβαίνει τους 3,5 tn)

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

 

Πυροσβεστήρες Τύπου 2:

 

Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως κατάλληλοι για κατηγορίες πυρκαγιάς A, B, C και για ηλεκτρικό ρεύμα τάσης έως 1000 V, με ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 13Α, 55Β, C.

Παράδειγμα στα ling

http://www.knox.gr/index.php?route=product/product&path=170_173_174&product_id=279

http://www.knox.gr/index.php?route=product/product&path=170_173_174&product_id=278

 

 

Κατηγορία οχήματος

1

Κατηγορία Μ2 (Οχήματα με κινητήρα με τουλάχι­στον 4 τροχούς, για τη μεταφορά προσώπων, που περιλαμβάνουν περισσότερες από οκτώ θέσεις καθημένων, πέραν του καθίσματος του οδηγού και έχουν μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (μικτό) που δεν υπερβαίνει τους 5 tn)

2

Ασθενοφόρα (Μηχανοκίνητα οχήματα της κατη­γορίας Μ για τη μεταφορά ασθενών ή τραυματιών που διαθέτουν προς το σκοπό αυτό ειδικό εξοπλι­σμό)

 

 

Πυροσβεστήρες Τύπου 3:

 

 Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως κατάλληλοι για κατηγορίες πυρκαγιάς A, B, C και για ηλεκτρικό ρεύμα τάσης έως 1000 V, με ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 21Α, 113Β, C.

Παράδειγμα στα ling

http://www.knox.gr/index.php?route=product/product&path=170_173_174&product_id=280

 

 

Κατηγορία οχήματος

1

Κατηγορία Μ3 (Οχήματα με κινητήρα με τουλά­χιστον 4 τροχούς, για τη μεταφορά προσώπων, που περιλαμβάνουν περισσότερες από οκτώ θέ­σεις καθημένων, πέραν του καθίσματος του οδη­γού και έχουν μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμέ­νου οχήματος (μικτό) που υπερβαίνει τους 5 tn)

 

Δυο πυροσβεστήρες Τύπου 3. Στις περιπτώσεις αρθρωτών λεωφορείων, να τοποθετείται ένας πυρο­σβεστήρας σε κάθε μέρος.

2

Διώροφα λεωφορεία (Οχήματα για τη μεταφορά προσώπων, στα οποία οι χώροι των επιβατών εί­ναι διαρρυθμισμένοι, σε ένα τουλάχιστον τμήμα τους, σε δύο επάλληλα επίπεδα και στον άνω όροφο των οποίων δεν προβλέπονται θέσεις ορ-θίων)

 

Ένας πυροσβεστήρας Τύπου 1 στο άνω επίπεδο  . Δυο πυροσβεστήρες Τύπου 3 στο κάτω επίπεδο.

3

Κατηγορία Ν 2 (Οχήματα με κινητήρα με τουλάχι­στον 4 τροχούς, για τη μεταφορά εμπορευμάτων, με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (μικτό) άνω των 3,5 tn και έως 12 tn)

Για την καμπίνα του οδηγού ένας (1) πυροσβεστήρας Τύπου 1. Για το φορτίο και τα λάστιχα του οχήματος ένας (1) πυροσβεστήρας Τύπου 3.

4

Κατηγορία Ν3 (Οχήματα με κινητήρα με τουλάχι­στον 4 τροχούς, για τη μεταφορά εμπορευμάτων, με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (μικτό) άνω των 12 tn)

 

Για την καμπίνα του οδηγού ένας (1) πυροσβεστήρας Τύπου 3. Για το φορτίο και τα λάστιχα του οχήματος ένας (1) πυροσβεστήρας Τύπου 3

 

5

Φορτηγά με μέγιστη μάζα άνω των 3,5tn με ρυμουλκούμενο μέγιστης αποδεκτής μάζας φορ­τωμένου οχήματος (μικτό) άνω των 0,75 tn)

 

Για την καμπίνα του οδηγού ένας (1) πυροσβεστήρας Τύπου 3. Για το ρυμουλκούμενο φορτίο ένας (1) πυροσβεστή­ρας Τύπου 3.

6

Μηχανοκίνητο τροχόσπιτο (Όχημα ειδικής χρήσε­ως κατηγορίας Μ, κατασκευασμένο ώστε να δια­θέτει χώρο διαμονής)

Ένας (1) πυροσβεστήρας Τύπου 3

 

 

 

 

 

Έλεγχοι

 

Οι ελεγκτικές αρχές και τα κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων για τους φορητούς πυροσβεστήρες ελέγ­χουν:

 

 1. Την ύπαρξη των σχετικών αναγραφών, σημάνσε­ων, ετικετών του άρθρου 2 της παρούσης, κατάλληλα συμπληρωμένων.

 

 1. Την κατασβεστική ικανότητα σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας για την κατηγορία του οχήματος.

 

 1. Ότι δεν υπάρχουν φθορές, διαβρώσεις και ζημιές στο κέλυφός τους.

 

 1. Ότι οι δείκτες μανομέτρων των πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως (εφόσον απαιτείται να υπάρχει μανό­μετρο), θα πρέπει να βρίσκονται εντός της πράσινης ζώνης.

 

 1. Ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί (ούτε μερικώς) και η ασφάλειά τους είναι στη θέση της άθικτη.

 

 1. Ότι βρίσκονται πάντα στις θέσεις και τις βάσεις που προβλέπεται.

 

 1. Ότι είναι εντός ισχύος και δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία του επόμενου ετήσιου ελέγχου.

 

 1. Ότι φέρουν δακτύλιο ελέγχου στο λαιμό του πυ­ροσβεστήρα.