5 βασικές παράμετροι στην επιλογή βέλτιστης πυρασφάλειας

Posted by Editor 16/02/2016 0 Comment(s) Νέα Πυρασφάλειας,

Όπως όλοι μας έχουμε ήδη προσέξει, τα τελευταία έτη ο κλάδος της πυρασφάλειας αναπτύσσεται παγκοσμίως. Άλλωστε, έρευνες δείχνουν ότι η αγορά της πυρασφάλειας βρίσκεται σε συνεχή ανοδική πορεία, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των κατασκευαστών συστημάτων πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης.

Ως βασικός κανόνας της ελεύθερης αγοράς, η ενίσχυση του ανταγωνισμού στο τομέα της πυρασφάλειας, λειτουργεί συνήθως προς όφελος των πελατών που διαχειρίζονται μεγάλες εγκαταστάσεις, δεχόμενοι προσφορές σε πιο ελκυστικές τιμές. Φυσικά μιλάμε πάντα για συστήματα και υπηρεσίες που καλύπτουν τις βασικές απαιτήσεις ποιότητας και απόδοσης στην ιδιαίτερα κρίσιμη αγορά της πυρασφάλειας και για κατασκευαστές που εγγυούνται ότι τα προϊόντα τους πληρούν τα διεθνή πρότυπα. Ο τομέας της πυρασφάλειας υπόκειται σε αυστηρούς ελέγχους και για αυτό, η όποια ανάπτυξη του κλάδου που μπορεί να εντείνει τον ανταγωνισμό δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επηρεάσει αρνητικά την αξιοπιστία και ποιότητα των συστημάτων.     

Διαβάστε κάτωθι που θα πρέπει να εστιάσετε την προσοχή σας, έτσι ώστε να προβείτε στην επιλογή της βέλτιστης τεχνολογικής λύσης στον τομέα της πυρασφάλειας:

Μελέτη καταλληλότητας

Πολλά κτίρια, όπως εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας, εργοστάσια και σταθμοί μεταφοράς επιβατών απαιτούν συστήματα πυρασφάλειας με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που θα συνδυάζουν βέλτιστη δυνατότητα πυρόσβεσης αλλά και μέγιστη ασφάλεια για τους ανθρώπους. Ως εκ τούτου είναι ζωτικής σημασίας η ανάπτυξη των συστημάτων και η επιλογή τεχνολογίας σε οποιαδήποτε εγκατάσταση να λαμβάνει πάντα υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρο μέσα από μια λεπτομερή μελέτη σεναρίων και κατόπιν να γίνεται η εκτίμηση της καταλληλότητας του εκάστοτε συστήματος

Έλεγχος συστημάτων

Πολύ σημαντικό για τους μελετητές και όσους υλοποιούν έργα πυρασφάλειας είναι να γνωρίζουν αν τα συστήματα που επιλέγουν έχουν δοκιμαστεί σε όλα τα στάδια της γραμμής παραγωγής. Η διαδικασία μαζικού αλλά και διακριτού ελέγχου, φυσικά πρέπει να γίνεται πριν φύγει το προϊόν από το εργοστάσιο, στοχεύοντας στο να “συλλάβει” κάθε προϊόν που πιθανόν να παρουσιάσει δυσλειτουργία.

Συμμόρφωση με πρότυπα ασφάλειας

Οι τεχνολογίες και λύσεις πυρασφάλειας επιβάλλεται να συμμορφώνονται με τα εθνικά και ευρωπαϊκά κανονιστικά πλαίσια ανάλογα με την προβλεπόμενη χρήση του κτιρίου. Για παράδειγμα σε πολλές χώρες, κτίρια όπως σχολεία και νοσοκομεία πρέπει να έχουν συστήματα πυρασφάλειας με οπτικό συναγερμό ενώ σε άλλες εγκαταστάσεις μπορεί να υπάρχουν άλλου είδους δεσμεύσεις. Είναι λοιπόν απαραίτητο να κατανοηθούν πλήρως οι εκάστοτε ανάγκες και να υπάρχει προσαρμογή στις νομοθετικές απαιτήσεις προκειμένου να επιλέξουμε την βέλτιστη τεχνολογία και λύση.

Συνεχή υποστήριξη  

Οι δυνατότητες υποστήριξης μετά την πώληση είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για την επιλογή της λύσης πυρασφάλειας για κάθε εγκατάσταση. Οι διαδικασίες συντήρησης και ελέγχου των συστημάτων είναι απαραίτητο να γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και σίγουρα επιφέρουν κάποιο κόστος. Άρα θα πρέπει οι πελάτες να γνωρίζουν εκ των προτέρων τις απαιτήσεις, τις διαδικασίες και το κόστος συντήρησης των συστημάτων πυρασφάλειας που τοποθετούν ώστε να μπορούν να επιλέγουν λύσεις που θα εξοικονομήσουν πόρους και κόστος.

Σωστή ενημέρωση και γνώση

Σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό όπως είναι αυτό της αγοράς των συστημάτων πυρασφάλειας, η γνώση είναι το κλειδί, επομένως όσοι αποφασίζουν σε μια εγκατάσταση για την επιλογή του συστήματος θα πρέπει να έχουν μελετήσει καλά αρκετές παραμέτρους. Οι απαιτήσεις της εγκατάστασης και οι δυνατότητες των προσφερόμενων συστημάτων είναι οι βασικότερες παράμετροι που πρέπει ο διαχειριστής να κατανοήσει καλά προκειμένου να κάνει τη βέλτιστη επιλογή. 

Πηγή: www.securitymanager.gr